Leusdens Mannenkoor

                                                       LMK 2020

 

                                                                                      Toekomst LMK ( LMK 2020)

 

Het project LMK 2020 is erop gericht om voor het LMK de juiste koers te bepalen en tools te vinden voor een veranderende en verjongende kooromgeving. Op initiatief van het bestuur is in augustus 2017 een speciale vergadering bijeengeroepen. Doel van de vergadering was om met een aantal leden en de dirigent een pad uit te stippelen waarlangs het LMK zich kan moderniseren en aantrekkelijk te worden voor meer en jongere leden zonder de eigen identiteit van het koor te verliezen. Aan de hand van een aantal powerpointsheets werd vanuit de bestaande situatie toegelicht op welke gebieden het koor zal moeten veranderen om een actief en aantrekkelijk koor te blijven voor de leden en voor het publiek.

Uit de gevoerde discussie kwam naar voren welke onderwerpen moeten worden betrokken bij de modernisering van het koor. Daarbij moet worden bewaakt dat de veranderingen met het verstrijken van de doorlooptijd van 3 jaar met elkaar in evenwicht blijven. 

De voortgang van het project moet in een periode van circa 3 jaar naar 2020 stapsgewijs worden aangestuurd. 

Het startpunt is 1-1-2018. Tot eind december 2017 blijft het programma zoals afgesproken. 

 

De onderwerpen waar het LMK aan gaat werken en welke veranderingen worden nagestreefd zijn in willekeurige volgorde :

 • eigen koor enthousiast houden met alle ontwikkelingen en veranderingen in de tijd
 • thema per jaar kiezen en repertoire daarop aanpassen, voor 2018 : swing en romance
 • uitbreiding van koorbegeleiding, combo, kwartet, technische geluidsondersteuning
 • concert dynamisch opbouwen met meer variatie van solisten, instrumentaal, kleine zanggroep
 • een belevingskoor zijn door in te spelen op publiek en ontwikkelingen
 • verbeterde aandacht voor houding, kleding, uitstraling
 • choreografie aanpassen met meer dynamisch bewegen
 • mooie vierstemmige koorklank behouden
 • categorieën licht vocaal klassiek en licht melodische pop, swing en romance
 • ledenaantal doen groeien en verjongen en relatiebeheer/ontwikkeling/netwerken versterken
 • breed draagvlak creëren voor vernieuwing en ontwikkeling
 • professionaliseren van communicatie en public relationtaken
 • media en ict ontwikkeling/beheer update houden

 

   Het volgende is/wordt gerealiseerd :

 • thema voor het repertoire in 2018 is : “Swing en Romance”
 • uitbreiding repertoire 2018 met nieuwe zangstukken vindt plaats door bestuur/dirigent/muziekcommissie
 • Het aansturen wordt gedaan door de projectwerkgroep LMK 2020. Deze werkgroep stelt tevens jaarlijks het werkprogramma vast en voert uit.